+
Bezárás Menü
0°C
2017. június 24.
Iván

Bonyhád - Befektetőbarát település
Videók

Bonyhád járási foglalkoztatási paktum – TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001


Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony összefoglalója a 2016-os évről

A várost bemutató kisfilm
A várost bemutató kisfilm


Imázsfilm Tolna megyéről

álláshirdetés - Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezető (magasabb vezető)

Aktuális: 2017. 06. 02. - 2017. 07. 31

Völgységi Önkormányzatok Társulása a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezető (magasabb vezető)beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2017.11.01-től 2022.10.30-ig)-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7150 Bonyhád, Perczel utca 29.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kinevezési munkakörből adódó feladatok, a munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében, az intézmény tervszerű és gazdaságos, szakszerű és törvényes működtetése, az intézmény szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelő végzettség,
az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű irodai szoftverek,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Magyar állampolgárság,
Büntetlen előélet,
Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz.
Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program.
Végzettséget igazoló okiratok másolata.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Nyilatkozat arról, hogy a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja pályázatát.
Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekedzésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra nyújt, a 74/500-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Völgységi Önkormányzatok Társulása címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-3/2017/36 , valamint a beosztás megnevezését: szociális munkás-szociálpolitikus/intézményvezető. Személyesen: Filóné Ferencz Ibolya, Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő letelte után a munkáltatói jogot gyakorló Társulási Tanács minősített többséggel dönt az intézményvezető személyéről, figyelembe véve a véleményező bizottság javaslatát. A Társulási Tanács fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Bonyhád város honlapja - 2017. június 2. A Völgységi Önkormányzatok Társulása tagönkormányzatainak székhelyein a helyben szokásos módon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az intézmény tevékenységi köre: időskorúak ápolást, gondozást nyújtó ellátása, idősek nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás.

Vissza